Årsmöte

Årsstämma och fullmakt

Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Det är viktigt att du som medlem går på stämman.

En gång om året hålls en ordinarie årsstämma. Stämman hålls i april månad. På stämman väljs styrelseledamöter, ordförande för styrelsen, valberedning och revisorer. Man går också igenom årsredovisningen.

På stämman tar den sittande styrelsen också upp de motioner, dvs. de förslag som medlemmarna skriftligen har lämnat in. Sista dag för att lämna in motioner inför en stämma meddelas av styrelsen. De förslag som styrelsen lägger fram kallas för propositioner. 

Varje medlem har rösträtt på stämman. Om flera personer är innehavare av samma fastighet har de en gemensam röst.

Om du som medlem inte kan närvara på stämman, kan du ha ett ombud som företräder dig. Ombudet måste visa fullmakt som visar att han företräder dig. Fullmakten finns på annan plats på sidan. 

Protokollet från stämman finns tillgängligt hos styrelsen och på hemsidan senast tre veckor efter det att stämman ägt rum.

Årsstämma 2025

Årsstämma 2025

På denna sida finner du samtliga handlingar som du som medlem skall ta del av inför årsstämman.

Plats och tid för stämman:
xxx dag kl. i Torkladan, Tungelsta C

Vad behöver jag göra inför stämman?

  • Läs igenom/ladda ner stämmohandlingarna nedan så du är väl påläst inför stämman.
  • Medtag din legitimation till stämman.
  • Om du inte kan delta själv på stämman och vill använda dig av ombud så måste du fylla i fullmakten för ombud nedan och lämna fullmakten samt din legitimation till ditt ombud.
    OBS ! Ombud visar upp bådas legitimation på stämman!

Vem får rösta på stämman?
Alla medlemmar i Lilla Hållsättra Samfällighetsförening har rösträtt. Medlem är den som äger en fastighet som har del i anläggningssamfällighet Om flera medlemmar äger en fastighet tillsammans så har de en gemensam röst. Det betyder att bara en röst per fastighet kan användas!

På stämman så kommer styrelsen att kontrollera så att alla har behörighet att närvara och rösta. Avprickning kommer ske mot Lantmäteriets fastighetsägarregister och uppvisande av legitimation.
Efter kontroll av behörighet och legitimation så får du delta på stämman och därmed också rösta.

Stämmohandlingar

Protokoll
Röstlängd
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Årsbokslut
Revisionsberättelse
Motion från medlemmar
Styrelsens förslag på arvoden
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
Styrelsens förslag på debiteringslängd
Valberedningens förslag på styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt övriga funktionärer
Fullmakt för ombud

13 maj 2024 Årsmötesprotokoll kommer här

Årsstämma 2024

På denna sida finner du samtliga handlingar som du som medlem skall ta del av inför årsstämman.

Plats och tid för stämman:

Vad behöver jag göra inför stämman

  • Läs igenom/ladda ner stämmohandlingarna nedan så du är väl påläst inför stämman.
  • Medtag din legitimation till stämman.
  • Om du inte kan delta själv på stämman och vill använda dig av ombud så måste du fylla i fullmakten för ombud nedan och lämna fullmakten samt din legitimation till ditt ombud.
    OBS ! Ombud visar upp bådas legitimation på stämman!

Vem får rösta på stämman?
Alla medlemmar i Lilla Hållsättra Samfällighetsförening har rösträtt. Medlem är den som äger en fastighet som har del i anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1986-10-22 (Dnr. 0136-86/48) med senare uppdateringar, det vill säga fastighetsägare till husen på L:a Hållsättravägen, Kampkärrshöjden, Apeltorpsvägen samt Vedahöjden samt fastigheter i . Om flera medlemmar äger en fastighet tillsammans så har de en gemensam röst. Det betyder att bara en röst per fastighet kan användas!

På stämman så kommer styrelsen att kontrollera så att alla har behörighet att närvara och rösta. Avprickning kommer ske mot Lantmäteriets fastighetsägarregister och uppvisande av legitimation.
Efter kontroll av behörighet och legitimation så får du delta på stämman och därmed också rösta.

22 mars 2024 – motion nr 13 betalning av medlemsavgift månadsvis/kvartalsvis

21 mars 2024 – ytterligare en motion har kommit in nr 14 – inlämningsdatum motioner

7 mars 2024 – nu finns årsmöteshandlingarna här

27 april 2023 – årsmötesprotokoll

Förslag till ny styrelse 2023/2024

Kallelse till årsmöte 19 april 2023 – du ska ha betalt senast 14 april för att ha rösträtt

Val: Ordförande 1 år. ledamot 1 år, 3 st ledamöter 2 år, 4 st suppleanter

Handlingar till årsmötet 2023;

Verksamhetsberättelse,

Årsbokslut 221231,

Underhålls- och förnyelseplan 2023-2027,

Budget 2023,

Budget förslag kopplad till underhålls- och förnyelseplan,

årshjul 2023

fullmakt

Årsmöte 19 april 2023, inbjudan/kallelse kommer inom kort…

Kallelse Årsmöte 2022

Motioner ytterligare en motion nr #10

Resultatrapport

Balansrapport

Budgetförslag

Förslag till medlemsavgiften 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Årshjul

Revisionsberättelse

Årsmötesprotokoll