Våra vägar

Dammmbindning

2.5 Dammbindning

Dammbindningen har två uppgifter:

•                        att minska den sanitära olägenheten av vägdamm •        att binda slitlagret.

Vägdammet består av grusvägsmaterialets allra finaste partiklar. Om dessa får försvinna blir vägbanan svårbunden och känslig för korrugering genom att det uppstår överskott på sand. Det behövs då täta omhyvlingar. Vid varje hyvlingstillfälle uppstår en viss nedkrossning av grusmaterialet.

Genom dammbindningen kan man alltså behålla en riktig sammansättning på slitlagermaterialet under längre tid. Vägen kan då klara sig längre utan att hyvlas eller grusas. I synnerhet på grusvägar med stark trafik kan man alltså spara mycket genom att hålla vägen väl dammbunden.

En väl dammbunden vägbana med en jämn och fast yta och god friktion är trafiksäkrare än en obunden vägbana.

Man bör i första hand dammbinda där det är tät bebyggelse, vid odlingar och på  vägsträckor med mycket gång- och cykeltrafik.

Dammbindningsmedel

Lignit är det dammbindningsmedel vi använder för närvarande. Den har stor förmåga att binda fuktighet.

Snökäppar är vertikala vägledningsanordningar som främjar vägsäkerhet och underlättar vinterunderhåll av vägar. De markerar vägar under vintertid och är särskilt viktiga för väghållare som utför oumbärligt vinterunderhåll.

Riktlinjer för vinterväghållning

I Lilla Hållsättra har vi sedan många år haft som princip att plogning utföres vid ca 5 cm snödjup. Vid pågående snöfall brukar man vänta tills snöfallet avtar/upphör om det inte vräker ner då man får ploga fler gånger.

Sandning utföres vid halka eller befarad halka. Det är ju inte givet att vägen är hal för att den är vit. Vid låga temperaturer brukar det inte vara särskilt halt. Sandlådorna är till för att medlemmarna och andra trafikanter skall kunna hjälpa sej själv då akut halka uppstår.

Blåa max 30 km/h skyltar innebär att du får köra i 50, men det finns åtgärder på vägen som innebär att 30 km/h är en lämplig hastighet…oftast då i form av fartgupp och liknande! 

Vi möts på mötesplatserna som är markerade, våra vägar är smala och dikeskanterna är svaga