Samfällighetens ändamål

Samfällighetsföreningens ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats. Föreningen får inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten ska uppfylla. Ändamålet med samfälligheten anger således ramen för samfällighetsföreningens verksamhet och gränserna för dess befogenhet.

Samfälligheternas ändamål framgår av den förrättning vid vilken samfälligheten tillkom. I fråga om gemensamhetsanläggningar finns ändamålet angivet i ett särskilt beslut i förrättningshandlingarna, det s.k. anläggningsbeslutet. Föreningen är behörig att vidta alla åtgärder som kan hänföras till utförande eller drift av gemensamhetsanläggningen såsom den är definierad i anläggningsbeslutet.

Kollektivet före individen

Föreningen ska vid förvaltningen i första hand tillgodose medlemmarnas bästa. Man ska även ta hänsyn till medlemmarnas enskilda intressen i rimlig omfattning. Detta innebär att kollektivets intressen går före individernas, men bara till en viss gräns.

Föreningens organ

Samfällighetsföreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Där fattar delägarna de stora besluten, där fastställs inkomst- och utgiftsstaten , där beslutas om uttaxering, där utses styrelsen och revisorerna. Den löpande förvaltningen sköts av styrelsen, som utses på föreningsstämman. Styrelsen ska se till att de beslut som fattas på föreningsstämman verkligen blir genomförda, såvida de inte strider mot lagen eller stadgarna

Gemensamhetsanläggning 1 = Lilla Hållsättra ga:1

Anläggningsbeslut

Gemensamhetsanläggning skall inrättas och bestå av utfartsvägen från Stora Hållsättra fram till allmänna vägen nr 542. Vägen skall vara farbar för motorfordon året om.

Gemensamhetsanläggning 2 = Lilla Hållsättra ga:2

Anläggningsbeslut

Gemensamhetsanläggning skall inrättas och bestå av:

  • vattenförsörjningsanläggning med tillhörande brunnar, pumpar, ledningar m.m.
  • vägar och parkeringsplatser
  • badområde med tillhörande brygga och båtuppläggningsområde
  • fiske med handredskap inom upplåtet vattenområde på Lilla Hållsättra 3:1
  • viss del av allmänplatsmarken inom berörda planområden
  • kulvert fram till Vedasjön

Trivselaktiviteter som årsfester, tipspromenader och sporttävlingar är främmande för föreningens ändamål, enligt en dom i Svea hovrätt (1979-02-28). Det är inte tillåtet att anordna större festligheter i föreningens regi. En förening får dock i samband med höst- och vårstädning av området bjuda på korv och läskedrycker m.m. för att locka medlemmarna att delta i arbetet. Detta anses vara ett naturligt led i förvaltningen av anläggningen. (18 § SFL.)

Vill du läsa mer öppna länken, mer