Vad är en samfällighetsförening?

Varför har vi samfällighetsförening?

Enligt Riksdagsbeslut skall alla vägföreningar från 1 januari 1998 ombildas till samfällighetsföreningar.

Lilla Hållsättra samfällighetsförening består av två gemensamhetsanläggningar ga 1 och ga 2. Ga 1 består av infartsvägen där även fastigheter som inte tillhör området har andelar för att kunna nyttja vägen. Ga 2 består av 125 fastigheter som har 1 andel var, förutom Hållsättra gård som har 4 andelar.

Samfällighetens uppgift är att ombesörja vägunderhållet, sköta vattenledningssystemet samt upplåtna grönområden.

Detta innebär att vi tillsammans skall vårda och sköta de tillgångar vi äger gemensamt. För att förvalta föreningens tillgångar i form av vägar, diken, vändplaner, sandlådor, vägskyltar, anslagstavlor, grönområden, brevlådeställningar, vatten samt att administrera medlemsavgifter mm.  Ni fastighetsägare har utsett en styrelse att ansvara för dessa uppgifter. . Men Du har som fastighetsägare ändå vissa skyldigheter, bl.a. att tillse att diken och dräneringar som angränsar till Din tomt hålls i gott och funktionsdugligt skick.

Den som låtit anlägga en egen infart till sin fastighet har ett extra ansvar att tillse att avrinning och dränering fungerar. Om så inte är fallet kan föreningen (styrelsen) besluta om åtgärder på Din bekostnad.

Stämma hålls normalt en gång om året i april månad, då val av styrelseledamöter, och övriga funktionärer väljs. Dessutom behandlas medlemsavgift, inkomst-utgiftsstat bestäms samt inkomna motioner och övriga frågor behandlas. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast i februari .

Förutom grundandelarna (för närvarande 7200 kr/år), läggs 10% på för permanentboende samt ytterligare 10% för de fastigheter som är anslutna till den del av vattenledningsnätet som är igång hela året.

Medlemsavgiften betalas i två omgångar/år, en 1:a delbetalning som ska vara betald till sista mars, och en slutbetalning som ska vara betald sista augusti.

Vattenförsörjningen kommer från två källor, huvudkällan är en artesisk källa belägen vid infartsvägen, som försörjer den största delen av området med vatten, samt en borrad brunn på Kampkärrshöjden.

Vattenprover tas fyra gånger/år.

Samfälligheten brukar ha tre arbetsdagar om året, en i slutet av april, en i början av sommaren samt en under tidiga hösten. En symbolisk summa dras av på medlemsavgiften (200 kr/tillfälle).

Hastigheten på samfällighetens vägar är rekommenderad till 30km/tim för att undvika olyckor och onödigt vägslitage.

Förbud råder att rida på badplatsen.

Har du funderingar, idéer eller förslag så tveka inte att kontakta styrelsen. Hjälper vi alla till, så minskar vi våra kostnader = lägre medlemsavgifter samtidigt som vi höjer områdets status.

/Styrelsen