Medlemsavgiften

Lilla Hållsättra samfällighetsförening pg konto 33 43 36-5

Information om driftskostnaden

Hushållen betalar en driftskostnad på  xxx kr/månad. I driftskostnaden ingår:

 • Vattenförbrukning
 • Snöskottning och sandning av gemensamma vägar
 • Traktor med service
 • Avgift för vattenprover och lut
 • Försäkring av gemensamma anläggningar.
 • Administration av föreningen.
 • Inköp av utrustning för gemensamt bruk.
 • Material till städdagar, reparationer m.m.
 • Kostnad för årsmöte och gemensamma träffar.
 • Avsättning till underhållsfond.
 • underhåll badplats

Enligt 19 § lagen om samfälligheter ska föreningen vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. Varje medlems intressen skall även beaktas i skälig omfattning. Den ekonomiska hanteringen inom ramen för samfälligheten utgår från detta, vilket bland annat betyder att det inte finns något ekonomiskt vinstintresse från samfällighetens sida.

Medlemsavgiften betalas i två omgångar per år.

Första delbetalning skall vara inbetald till sista mars och slutbetalningen sista augusti.

Förutom grundandelarna som för närvarande är xxx kr/år, läggs 10% på för permanentboende och ytterligare 10% för de fastigheter vilka är anslutna till den del av vattenledningsnätet som är igång hela året.

Hur hanterar vi obetalda medlemsavgifter?

Rådgivare svarar:

Om medlemmarna inte heller efter påminnelse betalar är styrelsen skyldig att använda de tvångsmedel som finns, det vill säga i första hand vända sig till kronofogden. Formellt föreligger ingen skyldighet att skicka påminnelse utan indrivning kan ske direkt efter förfallodagen. Det är dock lämpligt att tillämpa normal inkassosed, vilken innebär att åtminstone en påminnelse görs. Debiterat och förfallet belopp är omedelbart exigibelt enligt 46 § andra stycket SFL och 3 kap 1 § första stycket 7 punkten utsökningsbalken. Verkställighet pga debiteringslängd kan enligt en dom i HD (NJA 1987 s 46) inte omfatta indrivningskostnader och dröjsmålsränta.