Ekonomi

Här kommer vi publicera föreningens ekonomi, dvs budget och aktuell ställning i kassan

Hur hanterar vi obetalda medlemsavgifter?

Rådgivare svarar:

Om medlemmarna inte heller efter påminnelse betalar är styrelsen skyldig att använda de tvångsmedel som finns, det vill säga i första hand vända sig till kronofogden. Formellt föreligger ingen skyldighet att skicka påminnelse utan indrivning kan ske direkt efter förfallodagen. Det är dock lämpligt att tillämpa normal inkassosed, vilken innebär att åtminstone en påminnelse görs. Debiterat och förfallet belopp är omedelbart exigibelt enligt 46 § andra stycket SFL och 3 kap 1 § första stycket 7 punkten utsökningsbalken. Verkställighet pga debiteringslängd kan enligt en dom i HD (NJA 1987 s 46) inte omfatta indrivningskostnader och dröjsmålsränta.